ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσθήκη καθ’ επέκταση σε υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, νέου βιοµηχανικού κτιρίου µε χώρους γραφείων καθώς και προσθήκη κατ’ επέκταση δύο επιπλέον βιοµηχανικών κτιρίων

Το έργο αφορά την προσθήκη καθ’ επέκταση σε υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, νέου βιοµηχανικού κτιρίου µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών, όπως επίσης και την προσθήκη κατ’ επέκταση 2 επιπλέον βιοµηχανικών κτιρίων, ένα βιοµηχανικό κτίριο και ένα κτίριο αποθήκης. Η σχεδιαστική πρόταση προκύπτει από την ανάγκη ενός µακροσκελούς σχήµατος, τέτοιο ώστε να θυµίζει κοµµάτι του ήδη υπάρχοντος κτιρίου κι όχι µέρος που απλά προσκολλήθηκε επάνω το. Έτσι δηµιουργείται η ιδέα ενός µακρόστενου κτιρίου το οποίο διασπάται και δηµιουργεί αφενός διαφορετικές ποιότητες χώρων και αφετέρου τις συνθήκες ώστε να επωφελούνται όλοι οι χώροι από τις ακτίνες του ηλίου. Οι νέοι όγκοι αναγεννιούνται µέσα από το υφιστάµενο κτίριο και κατά την διαδροµή τους επάνω στην µεγάλη του επιφάνεια, σβήνουν και ξαναγίνονται ένα µε αυτό.

Το Βιοµηχανικό κτίριο µε χώρους γραφείων, εστίασης και αποθηκών αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους µεταλλικής κατασκευής. Οι χώροι γραφείων και οι χώροι εστίασης χωροθετούνται στο ισόγειο και στους δύο υπερκείµενους ορόφους ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι και βρίσκονται στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου.
Η θεµελίωση του κτιρίου, καθώς και ο φέροντας οργανισµός της ανωδοµής, θα γίνουν από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Θα τοποθετηθεί τόσο σε αυτό το κτίριο όσο και στο δεύτερο βιοµηχανικό κτίριο κατά µήκος της στέγης τους µεταλλικές διατοµές για την συλλογή των οµβρίων υδάτων τα οποία θα καταλήγουν σε κατακόρυφες υδρορροές και θα αποχετεύονται στον υπαίθριο χώρο.
Οι αποθήκες 1 & 2 του νέου κτιρίου στο ισόγειο αποτελούν νέα βοηθητική χρήση για το υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο, ενώ οι υπόλοιποι χώροι του κτιρίου θα περιλαµβάνουν τους απαραίτητους γραφειακούς χώρους για την λειτουργία της εταιρίας.
Τέλος το κτίριο αποθήκης έχει επίσης βοηθητική χρήση ως προς την λειτουργία του βιοµηχανικού συγκροτήµατος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2017